E D R , A S I H C RSS

신(토리코)

last modified: 2015-04-14 04:46:59 by Contributors


Contents

1. 소개
2. 작중 행적


1. 소개

토리코에 나오는 등장인물. 성우는 신용우.

2. 작중 행적


센츄리 수프편에서 첫등장.
Valid XHTML 1.0! Valid CSS! powered by MoniWiki
last modified 2015-04-14 04:46:59
Processing time 0.0765 sec