E D R , A S I H C RSS

우랄어족

last modified: 2014-04-29 16:21:30 by Contributors

Contents

1. 개요
2. 특징


1. 개요

핀란드헝가리, 그리고 러시아 우랄 산맥 인근과 북극해 연안에서 쓰이는 언어들의 통칭. 헝가리어핀란드어, 에스토니아어가 대표적으로 이 세 언어 화자가 모든 우랄어족 언어 화자의 80% 이상을 차지하며, 이 외에도 볼가 강 유역의 리어, 드무르트어나 우랄 산맥 산자락의 티어코미어, 북극해 연안의 사미어네네츠어가 있으며 카기르어가 우랄 어족에 들어간다는 떡밥이 있다. 과거엔 이 언어가 알타이제어와 우랄-알타이어족을 이룬다는 주장도 있는데 이에 따르면 핀란드어와 한국어까지 같은 어족이 된다는 주장이지만 이 설은 지금은 인정받지 못하며, 심하게는 추크치어이누이트어까지 우랄어족에 들어간다(...)는 주장도 있다.

2. 특징

특징으로는 거의 대부분이 교착어이고 모음조화가 있다. 그리고 격이 정말 많은데, 사미어만 해도 6격이고 네네츠어는 7격, 핀란드어는 15격, 헝가리어는 18격, 그리고 코미어는 27격이 있다. 그리고 핀란드어엔 나타나진 않지만 경구개음화가 대개 존재한다.

다음은 우랄어족에 속하는 언어들의 여러 단어 비교 표.
핀란드어 에스토니아어 북부 사미어 에르자어 코미어 헝가리어
vesi vesi čáhci ved´ va víz
tuli tuli dolla tol tyl tűz
käsi käsi giehta ked´ ki kéz
언어 kieli keel giella keĺ kyv nyelv
얼음 jää jää jiekŋa ej ji jég
Valid XHTML 1.0! Valid CSS! powered by MoniWiki
last modified 2014-04-29 16:21:30
Processing time 0.0663 sec