E D R , A S I H C RSS

홍소영

last modified: 2015-04-12 00:22:57 by Contributors

Contents

1. 소개
2. 출연작
2.1. 외화
2.1.1. 기타

1. 소개
주로 어린아이나 뚱뚱한 부인을 맡지만, 귀여운 작은 여아도 소화하는 광역계.

2. 출연작

2.1. 외화

2.1.1. 기타

  • 제일제당 산들애 CF - 산들애 토끼
----
Valid XHTML 1.0! Valid CSS! powered by MoniWiki
last modified 2015-04-12 00:22:57
Processing time 0.1611 sec